W szkole

konkursy przedmiotowe

 
 
Regulamin konkursu plastycznego ,,Rumia moje miasto"
 
1.Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Miejska Rumia. 
2.Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta.  Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci. 
3.Konkurs rozpoczyna się 1.04.2020 r. i potrwa do 30.04.2020 r. 
4.Temat prac konkursowych „Rumia moje miasto”
5.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a)Grupy przedszkolne
b)Uczniowie klas I-III
6.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Rumi. 
7.Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.W związku z obecną sytuacją można również przesłać zdjęcie lub skan pracy na adres promocja@um.rumia.pl .Wypełnioną kartę zgłoszenia i orginał pracy będzie można dostarczyć w późniejszym terminie. Proszę w mailu podać imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna. Musi pojawić się również zdanie: Akceptuję Regulamin konkursu.
8.Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Wykonaną jedną z technik: farba, kredka, wydzieranka, ołówek. Temat pracy „Rumia moje miasto”. 
9.Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3. 
10.Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej niepublikowanymi. 
11.Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 
12.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
13.Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
14.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek,  klasa i nazwa szkoły/ nazwa przedszkola, numer telefonu do rodziców/ prawnych opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
15.Do pracy należy załączyć oświadczenie. Oświadczenie nie może zostać trwale dołączone do pracy (przyklejone). 
16.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
17. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
18.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
19.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” lub w innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronieinternetowejrumia.eu. 
20.W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I,II, III i IV miejsce oraz 2 wyróżnienia. 
21. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. 
22.Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na rok 2021. 
23.Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
24. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
25.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
26.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas festynu „Rumia oczami dzieci”, na wystawach organizowanych przez Organizatora, na opublikowanie prac lub fotografii prac na stronach internetowych miasta. 
27.Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
28.Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. 
29.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu. 
30.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
31.Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  trakcie przesyłki.
32.Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 
Oświadczenie– Konkurs Plastyczny
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………
Nazwa placówki oświatowej: ………………………………………………………………….
Data urodzenia dziecka: ………………………………………
Wiek dziecka: …………………………………..
Nr kontaktowy do rodzica/ opiekuna dziecka: ……………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego.
…………………………………..
(podpis autora pracy)
Zgoda rodzica/ opiekuna
 
Wyrażam zgodę, na udział …………………………………………………………
                                         (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie plastycznym „Rumia moje miasto”. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

 
(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,PISANKA- WYKLEJANKA” DLA KLAS I-III
Dziękujemy  wszystkim dzieciom za udział w konkursie plastycznym.
Gratulujemy zwycięzcom:
I miejsce- Martyna Łach, Marta Semerling
II miejsce- Kornel Ludwiczak, Małgorzata Guz, Zosia Malec
III miejsce- Antonina Grubba, Leo Bieszke
Wyróżnienia: Hanna Mielewczyk, Paulina Jarosiewicz
Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły;).
 

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym ,,Pisanka-Wyklejanka" dla klas I-III

1.Praca plastyczna polega na wyklejeniu dowolnym materiałem(kolorowy papier, bibuła, plastelina, itp.) lub też materiałem spożywczym (kasza, ryż,itp.) szablonu pisanki.
2.Prace należy przesłać do 7 kwietnia na e-maila:katarzynaleszczak1@wp.pl
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia. Wyniki będą ogłoszone na stronie szkoły, Facebooku i Librusie.
4.Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i zostaną umieszczone na stronie szkoły.Mały Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs polonistyczny dla klas I-III
Oto hasło: CUDACZEK WYŚMIEWACZEK
Zadaniem dzieci jest ułożenie jak największej ilości wyrazów z liter występujących w haśle. Każda literka może być użyta w nowym słowie kilka razy. Wyrazy muszą występować w języku polskim. Nagrodzimy trzy pierwsze miejsca.
Termin: do 30 marca na e-maila:katarzynaleszczak1@wp.pl
Rozstrzygnięcie: 1 kwietnia /zwycięzców ogłosimy na stronie szkoły, FB i Librusie/
Nagrody zostaną przekazane po powrocie do szkoły.
Życzymy miłej zabawy:)


Rozstrzygnięcie konkursu polonistycznego ,,Cudaczek Wyśmiewaczek" dla klas I- III

Dziękujemy za udział w konkursie polonistycznym ,,Cudaczek Wyśmiewaczek" dla klas I -III
Gratulujemy zwycięzcom:
I miejsce- Anna Graban- 127 słów
II miejsce- Antonina Grubba- 105 słów
III miejsce- Emma Lapczyk- 94 słowa
Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły:).