Szkoła

Klasa integracyjna

Nasza szkoła jest kameralną placówką z ponad pięćdziesięcioletnimi tradycjami, w której każdy uczeń znajdzie swoje miejsce.

Klasy integracyjne w roku szkolnym 2019/2020:
1a - wychowawca: Katarzyna Leszczak, nauczyciel wspomagający: Anna Korcz, Krzysztof Gnejt.
2b - wychowawca: Dagmara Wittbrodt, nauczyciel wspomagający: Iwona Skrzoska - Dziewiałtowicz, Ewelina Jodelis, Małgorzata Plewińska.
6a - wychowawca: Monika Hildebrandt, nauczyciel wspomagający: .Wojciech Sztuczkiewicz, Adam Babiński.

Edukacja włączająca w klasach:
1b - wychowawca: Alicja Prec, nauczyciel wspomagający: Krzysztof Gnejt,
3a - wychowawca: Ewa Kreft, nauczyciel wspomagający: Monika Grzendzicka,
5a - wychowawca: Justyna Susdorf - Grabowska, nauczyciel wspomagający: Wojciech Sztuczkiewicz,
7a - wychowawca: Anna Krawczak, nauczyciel wspomagający: Adam Babiński.

Mając na uwadze młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, od kilku lat prowadzimy klasy integracyjne. W klasach tych osoby pełnosprawne uczą się tolerancji, akceptowania niepełnosprawności, życzliwości i pomocy innym. Natomiast osoby niepełnosprawne mobilizuje się to do pokonywania ograniczeń i słabości, stwarzania lepszych kontaktów z rówieśnikami w przyszłości i w dorosłym życiu.

Klasy integracyjne mają:
 • zmniejszoną liczbę uczniów – od 15-20 w tym 3-5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  
 • drugiego nauczyciela tzw. nauczyciela wspomagającego;
 • w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową wszystkie zajęcia odbywają się na parterze;
 • zatrudniamy asystenta nauczyciela do pomocy niepełnosprawnym ruchowo;
 • dla każdego ucznia opracowujemy indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne;
 • dostosowujemy metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;
 • w ocenie bierzemy pod uwagę nie tylko zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim wysiłek włożony w jej zdobycie;
 • oferujemy naukę dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego;
 • w przypadku osób z niepełnosprawnością umysłową  w stopniu lekkim, na wniosek rodzica, uczeń może być zwolniony z nauki 1 języka obcego;
 • ponadto istnieje możliwość – w uzasadnionych przypadkach – przedłużenia etapu edukacyjnego;
 • zapewniamy dodatkowe zajęcia rewalidacyjne:
  • korekcyjno-kompensacyjne;
  • wyrównawcze;
  • terapię pedagogiczną;
  • terapię logopedyczną;
  • terapię przez sport;
  • socjoterapię;
  • kinezjologię;
  • opiekę pedagogiczno-psychologiczną;
 • zajęcia prowadzą wykształcenie i przygotowani nauczyciele specjaliści – oligofrenopedagodzy;
 • uczniowie biorą udział we wszystkich imprezach szkolnych, rajdach, wycieczkach, a także w specjalnie dla nich zorganizowanych imprezach integracyjnych
Aby zapisać ucznia do klasy integracyjnej rodzice proszeni są dostarczenie aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

Serdecznie zapraszamy