Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów wychowania przedszkolnego 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 
 1. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych:
 
L.p.Czynności  postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1.Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
 • przedszkola,
 • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
01.03.2021r. – 12.03.2021 r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.22.03.2021 r.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.22.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.02.04.2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
 • Na pierwszym etapiepostępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt.
 
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
 
W/w dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administarcyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagękryteria określone przez organ prowadzący:
 
 1. dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
 2. dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
 3. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
 4. dochód na osobę w rodzinie:
 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2020 r., poz. 111 ze zm.) tj. 674,00 zł  – 1 punkt,
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
 
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;
            W/w dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na osobę;
 
 1. Wniosek dostępny będzie w sekretariatach przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.  
 
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 
Terminy postępowania uzupełniającego:
L.p.Czynności  postępowania uzupełniającegoTerminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
 • przedszkola,
 • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.23.08.2021 r.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.23.08.2021 r. – 26.08.2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27.08.2021 r.
 
W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu
rekrutacyjnym.
 
Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego na dany czas reżimu sanitarnego.
 
Rumia, 28 stycznia 2021 r.
 
 
 
 
Pliki do pobrania: