Dla uczniów

Socjoterapia - Szkolny Klub Mediatora

Socjoterapia - Szkolny Klub Mediatora

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne to specjalistyczne zajęcia ukierunkowane na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Są formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Adresatami są do dzieci: z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, mających problemy szkolne wynikające z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska.

Celem spotkań jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Terapeutyczna rola zajęć rozwijających kompetencje emocjolnalno-społeczne polega także na gromadzeniu nowych doświadczeń, odmiennych od poprzednich, a szczególnie urazowych, może likwidować ich wpływ na psychiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. Ich istota polega na odmiennym zachowaniu się grupy, lub dziecka, czy młodemu człowiekowi nie potwierdzającym oczekiwań i wyobrażeń , wokół których będzie mogło ono przebudować obraz samego siebie, chodzi tu głównie o sytuacje, w których dziecko czy młody człowiek będzie mogło lepiej poznać siebie, docenić swoje mocne strony oraz wzmocnić poczucie własnej wartości. Refleksja nad pewnymi zachowaniami doprowadza do przekonania, że stało się to pod wpływem jakiejś silnej emocji. Dorośli potrafią dokonać takiej retrospekcji, ale dzieci nie są w stanie tego uczynić. Stąd też zrodziła się idea opracowania takiego programu, który ma na celu uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć i odczuć innych osób. Znajomość tego zagadnienia pozwoli im na lepsze nawiązywanie relacji międzyludzkich oraz ograniczy ilość pojawiających się sytuacji konfliktowych.
Odreagowanie napięć jest podstawowym zadaniem zajęć socjoterapeutycznych. Proces terapeutyczny nie polega jednak na ponownym przeżyciu traumatycznych wydarzeń lecz na rozładowaniu napięć przez różnorodne formy aktywności, które powodują odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zajęć grupowych. Polega to na dzieleniu się swoimi przeżyciami w atmosferze akceptacji i zrozumienia oraz umożliwienia ekspresji uczuć w formie śmiechu, krzyku, płaczu itp. Ważne jest także dostarczenie okazji sprzyjającej przeżywaniu pozytywnych emocji.

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia istotne dla określonej grupy wiekowej tj. konflikty i sposoby konstruktywnego ich rozwiązania, asertywność, samoocena i budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczucia, emocje, empatia, złość, agresja, przemoc, uzależnienia.

Zajęcia stanowią integralną część systemu wychowawczego szkoły.


Warto wiedzieć ;)

https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-15638.pdf