Dla uczniów

Ósmoklasisto - ważne informacje

Ważne informacje na temat Egzaminu Ósmoklasisty.


Informacje dla Ucznia i dla Rodzica.
 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

1.Wytyczne CKE MEN i GIS
2. 
Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów
3. 
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie  w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 
Egzamin jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

 

W tym roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzenie egzaminu zbiegło się
z niezwykle trudną sytuacją w kraju związaną z trwającym stanem epidemii, co spowodowało zmianę terminu… 

 

Egzamin już wkrótce.

 TERMIN GŁÓWNY:

 1. Język polski                    – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)      – godz. 9.00
 2. Matematyka                    – 17 czerwca 2020 r. (środa)        – godz. 9.00
 3. Język obcy nowożytny   – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)  – godz. 9.00

 TERMIN DODATKOWY:

 1. Język polski                    – 7 lipca 2020 r. (wtorek)           – godz. 9.00
 2. Matematyka                    – 8 lipca 2020 r. (środa)             – godz. 9.00
 3. Język obcy nowożytny   – 9 lipca 2020 r. (czwartek)        – godz. 9.00

 

Wykorzystaj jeszcze czas, który pozostał do egzaminu,
by skorzystać z zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
http://www.cke.gov.pl
informatorów o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,
przykładowych arkuszy egzaminacyjnych
oraz arkuszy wykorzystanych do przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019.
 
Z pewnością materiały te pomogą Ci utrwalić i powtórzyć ważne zagadnieniaomawiane na lekcjach podczas Twojej nauki w szkole podstawowej.
 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem ( nie wolno korzystać z długopisów zmywalnych), a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 31 lipca 2020 r. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu pisania egzaminu:

· z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut

· z matematyki – nie więcej niż o 50 minut

· z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie https://www.oke.gda.pl/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje ogólne o egzaminie

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Egzamin jest przeprowadzany w dniach 16-18 czerwca 2020 roku  
 • Termin dodatkowy egzaminu – 7-9 lipca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podsta- wie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klas 7 i 8.
 • Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.
 • Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z nie- go maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeń- stwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów
z przedmiotów nieobjętych egzaminem.
 
 
 
 
 

Informacje o egzaminie z języka polskiego

 • Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części. Znajdują się w nim zadania zamknięte (od 12 do 17) oraz otwarte (od 5 do 9, łącznie z wypracowaniem) – w sumie od 17 do 26 zadań. W arkuszu pierwszego egzaminu z języka polskiego były 22 zadania: 12 zamkniętych i 9 otwar- tych oraz zadanie, które składało się z dwóch części: zamkniętej i otwartej.

Część 1.

Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego / dramatycznego
/ lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego / naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne
(np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy.

Część 2.

Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru:
 1. o charakterze twórczym (opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja mitu, baśni, legendy lub przypowieści, wywiad),
 2. o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty, recenzja).
 
 
 
 

W obu częściach arkusza – w rozwiązywanych zadaniach

i w wypracowaniu – trzeba się wykazać szczegółową znajomością treści i problematyki lektur obowiązkowych dla klas 7 i 8:
 
Charles DickensOpowieść wigilijna
Aleksander FredroZemsta
Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
Aleksander KamińskiKamienie na szaniec
Ignacy KrasickiŻona modna
Adam MickiewiczReduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka,
II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz
Antoine de Saint-ExupéryMały Książę Henryk SienkiewiczQuo vadis, Latarnik Juliusz SłowackiBalladyna
Stefan ŻeromskiSyzyfowe prace
Sławomir MrożekArtysta
Melchior WańkowiczZiele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)

 
 

Informacje o egzaminie z matematyki

 • Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługi- waniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.
 • Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. Na początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują otwarte (ok. 6). Na pierwszym egzaminie z matematyki było łącznie 21 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych i 6 otwartych.
 • Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboruprawda – fałszna dobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowena uzasadnianietworzenie strategii.
 • Informacje o rodzaju i stopniu trudności zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmokla- sisty z matematyki, oraz o sposobie ich oceniania zostały zamieszczone w opracowaniach opublikowanych w 2017 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to:
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019,
 • Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. Matematyka. Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_1)
 • Arkusz próbny 2018 – egzamin ósmoklasisty. Matematyka (OMAP-100-1812).
 

Informacje o egzaminie z języka angielskiego

 • Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy.
 • Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich,
które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi spośród podanych. Na pierwszym egzaminie z języka angielskiego 5 zadań, spośród 14, było otwartych.
 • Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.

Część 1.

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.

Część 2.

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

Część 3.

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Część 4.

Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające ich znajomość gramatyki.

Część 5.

Jedno zadanie wymaga napisania własnego testu. Może to być e-mail, wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie, notatka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Oferta Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Wejherowskim 

 
W okolicznościach czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół i stanu epidemii, Starostwo Powiatowe w Wejherowie było zmuszone zawiesić organizację tegorocznej giełdy publicznej ponadpodstawowej oferty edukacyjnej oraz Dni Otwartych w prowadzonych szkołach ponadpodstawowych. 
 
Mimo to, jak co roku, także na podstawie przyjętych od Państwa ankiet aspiracji edukacyjnych uczniów, przygotowujemy odpowiednią liczbę miejsc dla kandydatów do klas pierwszych. Przygotowaliśmy też, jak co roku, odpowiednią ilość folderów powiatowej oferty edukacyjnej, których niestety, z wiadomych względów nie możemy w obecnej sytuacji przekazać szkołom. Przekażemy je w pierwszym możliwym i dopuszczonym przez służby sanitarne terminie.

 
Z poważaniem
Starosta Wejherowski
dr Gabriela Lisius
 


Dlaczego wybrać Hipolita?

sprawdź tutaj