Dla rodziców

ZMIANA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 


ODDZIAŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WAŻNE INFORMACJE

W związku z decyzją MEN o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz na Zarządzenia  Burmistrza Miasta Rumi z dniem 25 maja 2020r. przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi zostaną otwarte Oddziały Wychowania Przedszkolnego w celu zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszej placówki.
 
W obecnej sytuacji związanej z rozpowszechnianiem się wirusa COVID – 19 - kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. W obecnej sytuacji związanej z rozpowszechnianiem się wirusa COVID – 19 - kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków.
 
Do rozpoczęcia pracy OWP niezbędne jest przekazanie Rodzicom / Opiekunom Prawnym przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli niżej wymienionej dokumentacji oraz zapoznanie i zaakceptowanie przez Rodziców / Opiekunów Prawnych tych dokumentów i sposobu funkcjonowania OWP w czasie pandemii:
  1. Regulamin Oddziałów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi w czasie zagrożenia  COVID-19.załączniki: 1, 1a, do wypełnienia przez Rodziców / Opiekunów

  2. Procedura Bezpieczeństwa pobytu dziecka w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi – zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
  4. System opłat przyjęty w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi
    (1zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczych dziecka w przedszkolu (oprócz dzieci 6-letnich), 8zł dzienne wyżywienie dziecka) – wpłata następuje najpóźniej do 5-go każdego miesiąca na wskazane numery konta.
  5. 65zł miesięcznie Rada Rodziców - w ramach tych środków zakupowana jest cała wyprawka szkolna dziecka, wycieczki, wyjścia, zajęcia kulturalno oświatowe, materiały do zajęć dodatkowych.


 
  1. Wypełniony wniosek(wraz z załącznikami) o opiekę nad dzieckiem w Oddziale Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi w czasie trwania pandemii COVID-19.
Numer Konta Rady Rodziców Oddziałów Wychowania Przedszkolnego:
62 8351 0003 0043 2742 2000 0010

Wyżywienie:
31 8351 0003 0041 8704 2000 0030

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:
86 8351 0003 0041 8704 2000 0010

Prosimy dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej do piątku (każdego tygodnia) - wtedy dziecko może rozpocząć realizację zajęć już od poniedziałku. Nie ma możliwości dołączenia dziecka w ciągu tygodnia.

W związku z tym, iż w naszej Szkole OWP będą funkcjonować również w okresie wakacji proszę o podanie informacji w swoich szkołach/ przedszkolach, w których miesiącach Państwa dzieci będą pod naszą opieką najpóżniej do dnia 10 czerwca 2020r.  
  
dokumenty do pobrania:


KLASY I - III - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Komunikat ws. organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III w okresie od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia  25 maja 2020r. ponownie zostaje uruchomione funkcjonowanie szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej.
Szkoła  będzie czynna w godzinach 6:00 – 17.00.
Podkreślam, że priorytetem jest organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a proces nauczania kontynuowany będzie nadal w formule nauczania zdalnego.
 
Druk zgłoszenia oraz druk oświadczenia są umieszczone na stronie internetowej szkoły.  (poniżej)
Druki są dostępne również w sekretariacie szkoły.
Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
 
Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły.
Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko). W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja proces dydaktyczny nadal prowadzony będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, należy uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

dokumenty do pobrania:

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW/ POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
/ BIBLIOTEKA SZKOLNA


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI KONSULTACJI / ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W RUMI

 
Informuję, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Ministra Edukacji Narodowej od dnia 1 czerwca 2020 r. w szkole będą organizowane konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas 4-8, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz konsultacje przed egzaminem dla uczniów klasy 8. Mają one charakter dobrowolny.
Harmonogram konsultacji zostanie przesłany rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Rodzice uczniów, zainteresowanych uczestniczeniem w takiej formie zajęć, zobowiązani są do złożenia deklaracji i oświadczenia rodziców (oba oświadczenia) – dostarczonej najpóźniej w dniu pierwszych konsultacji/ zajęć / egzaminu, w których dziecko bierze udział.         

Dodatkowo chęć zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach powinna być zgłoszona wychowawcy / nauczycielowi przedmiotu danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Librus nie później niż nadzień przed terminem konsultacji.

W czasie funkcjonowania konsultacji będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przychodzenia /wychodzenia uczniów do/ z budynku szkoły oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

Informuję także, że dla proces dydaktyczny – realizacja podstawy programowej dla wszystkich klas –  nadal prowadzony będzie z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
 
dokumenty do pobrania:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
im. Karola Wojtyły w Rumi
(-) Liliana Król